Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenust (Sotsiaalministeerium) pakume alates 27. juuni 2014.

Pakume lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele LAPSE KODUS.

Eliise Puhkusepesa teeb koostööd Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskusega ning lapsehouiteenust HOIUKODUS pakutakse alates 1.02.2015 Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse kuuendas peremajas, asukohaga Oja 97, Pärnu. Hoiukodus on raske ja sügava puudega laste jaoks sama hubane koht, nagu oma kodu, kus hoolitsevad laste eest ema-isa asemel vastava väljaõppe saanud lapsehoidjad. Lapsehoiuteenuse osutajaks HOIUKODUS on Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus.

Lapsehoiuteenuse peamine eesmärk on toetada lapsevanema, eeskostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut. Samuti võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega.

Lapsehoiuteenus on suunatud raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet. Lapsehoiuteenust on võimalik saada kuni lapse 18 aastaseks saamiseni, eeldusel et lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (välja arvatud lapse perekonnas hooldamine).

Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist, sondi puhastamist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise kohta õigusaktides nõudeid ei ole ning arendamise tase sõltub konkreetsest teenusepakkujast ja lapsehoidjast. Arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist – temaga rääkimist, lugemist, mängimist.

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:

 • koolieelsele ja koduõppel oleval lapsel: päeval, õhtul, nädalavahetustel või teatud perioodil ööpäevaringselt;
 • põhiharidust omaval lapsel: peale koolipäev lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; koolivaheaegadel lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus;
 • noortel, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes: päeval, õhtul, nädalavahetustel ning teatud perioodidel ööpäevaringselt.

Lapsehoiuteenust ei osutata haridusasutuses õppetööl viibimise ajal. Kooliealine laps võib teenusel olla juhul, kui ta on vormistatud koduõppele ja ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Alates 01.01.2017 võib lapshoidjaks Sotsiaalhoolekandeseaduse  järgi olla isik, kes:

 • omab kutseseaduse alusel antud lapsehoidja kutset või
 • omab vähemalt kesk- või kutseharidust, töökogemust lastega ja sobivaid isikuomadusi, mida hindab tööandja;
 • peab olema läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul.

Endiselt kehtib nõue, et lapsehoidjaks ei või olla isik

 • kellel on karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 • kes on lapse ema/isa või vanaema/vanaisa;
 • kes elab püsivalt samas eluruumis lapsega.

Teenuse osutamise maht

Teenuse vajalikkuse ja mahu otsustab lapsevanem. Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase, päevase kui ka paaritunnise teenusena. Ööpäevane teenus võib sobida vanema puhkusel või lähetusel viibimise ajal.

Teenuse taotlemine ja finantseerimine

Lapsehoiuteenuse saamiseks tuleb lapsevanemal pöörduda meie poole, nõustame ja juhendame, mida täpselt teenuse saamiseks tegema peab.

Lapsehoiuteenuse finantseerimiseks on kolm võimalust:

 • Riigi rahastav lapsehoiuteenus – tuleb lapse seaduslikul esindajal pöörduda avaldusega kohaliku omavalitsuse poole. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või teenuse osutaja hindab lapse vajadust lapsehoiuteenuse järele. Raske või sügava puudega lapse vanemale hüvitab riik lapsehoiuteenuse kulusid seetõttu, et puudega lapse

  vanemal on tavalisest suurem hoolduskoormus ning suurem vajadus hooldamisest vaba aja järele. Lapsehoiuteenus ei kompenseeri puudega lapsele ja tema perele lasteaiakoha puudumist või koolis käimise (koduõppel) võimaluse puudumist. Kui teenust soovitakse saada riiklikult kehtestatud maksimaalse maksumuse määrast rohkem, katavad teenuse kulud kokkuleppel lapsevanem ja kohalik omavalitsus koos.

 • Tasudes teenuse eest ise – Kui lapsevanem, tema lähedased või sponsorid finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, tuleb otse meie poole pöörduda, ilma kohalikku omavalitsust kaasamata.

 • Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.  Projektist ette nähtud summa eest on võimalik taotleda ühes kalendriaastas maksimaalselt 702 h lapsehoiu teenust. Kui laps kasutab ka tugiisiku ja/või transpordi teenust nimetatud projekti raames siis väheneb selle võrra lapsehoiu teenuse maksimaalne maht. Teenuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Täpsemad juhised Sotsiaalkindlustusameti kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puudega-laste-tugiteenused

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti – nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani olemasolu STAR-is) või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Täpsem info riigihanke kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

2015 ja 2017 aasta sügisel viidi läbi nimetatud projekti tugiteenuste riigihange, mis hõlmab lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenust. Pärnumaal võitis riigihanke Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus. Eliise Puhkusepesa on nimetatud riigihanke võitnud Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse koostööpartner.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne